Home | Ouders

Ouders

 

Deze website biedt u handige informatie voor als uw kind de peuteropvang voor het eerst gaat bezoeken, maar ook om later nog eens iets terug te lezen.

Mocht u nog vragen overhouden dan kunt u altijd terecht op de peuteropvanglocatie. Daar liggen ook diverse zaken ter inzage (pedagogisch beleid, protocol veiligheid en gezondheid, GGD rapport, jaarlijkse Risico Inventarisaties, klachtenreglement, e.d.).

Wat is nu eigenlijk peuteropvang

De peuteropvang is een algemeen toegankelijke voorschoolse voorziening.

Op een peuteropvang hebben kinderen een fijne plek om te spelen. Hier ontmoeten ze leeftijdgenootjes in een veilige omgeving en onder deskundige begeleiding van pedagogisch medewerkers. Samen spelen, aanbod van materialen en de activiteiten helpt het kind in zijn/haar ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers werken volgens een pedagogisch beleidsplan  waarin uitgangspunten, bijvoorbeeld voor het handelen en omgaan met kinderen, zijn vastgelegd. Zo heeft elke peuteropvanglocatie een op dit beleid gebaseerd werkplan.

De eerste keer komen

Deze website en de praktische informatie in het informatieboekje biedt waarschijnlijk een antwoord op al uw vragen.

Ophalen en bereikbaarheid: op het intakeformulier kunt u vermelden wie bevoegd is uw peuter te komen halen, leidsters dienen van te voren op de hoogte worden gesteld wanneer iemand anders uw peuter komt halen. Vanwege de bereikbaarheid van ouders of verzorgers willen wij ook graag op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in telefoonnummers.

De dagindeling is binnen een bepaalde structuur afwisselend: actief, rust, binnen, buiten, vrij en in groepsverband. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dagritmekaarten, dit maakt het dagdeel voor de peuters inzichtelijk, dit biedt hen houvast en geeft hen een veilig gevoel.

Op de peuteropvang wordt gewerkt met projectthema’s/programma’s (bijvoorbeeld: seizoenen, verkeer, groot en klein, vorm en kleur) die aansluiten bij de belevings­wereld van peuters. De speelse activiteiten zijn gericht op interactief, betekenisvol en actief leren en houden rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen de groep. De activiteiten passen perfect in het gebruikelijke dagritme van onze peuteropvang. Spelen vormt bij dit alles de belangrijkste basis.

Tweetaligheid

Op de peutergroepen wordt veel aandacht geschonken aan de taalontwikkeling van kinderen. Voor kinderen is het leerzaam en leuk om op jonge leeftijd spelender­wijs met tweetaligheid in aanraking te komen. Uit onderzoek blijkt dat dit de taalgevoeligheid en verstandelijke ontwik­keling stimuleert. Alle peuterspeelzalen/peuteropvanglocaties hebben het certificaat “tweetalige peuterspeelzaal” behaald. De pedagogisch medewerkers werken op alle locaties met het “één persoon één taal” model. De ene leidster biedt consequent  het Fries, de andere leidster het Nederlands aan. Als het Fries en het Nederlands een gelijk­waardige plaats hebben, en gescheiden worden aangeboden, kunnen peuters er hun voordeel mee doen. Meertalige kinderen hebben dan meer een venster op de wereld en kunnen zich gemakkelijker verplaatsen in andere culturen.

Oudercontacten

De pedagogisch medewerkers volgen het welbevinden en algehele ontwikkeling van de kinderen en communiceren hierover met de ouders. Zo kunnen ouders en leidster samen kijken wat nodig is en zorg dragen voor een goede ontwikkeling van uw kind.                                                                      

Overleg is mogelijk tijdens de haal- en brengmomenten, het jaarlijkse 10 minutengesprek en  de koffie-ochtenden. Ouders en/of pedagogisch medewerkers kunnen ook op een ander tijdstip overleg hebben (i.v.m. overleg m.b.t. ontwikkeling en opvoedondersteuning). Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt.

Volgen ontwikkeling en overdracht naar basisscholen

De pedagogisch medewerkers observeren en ondersteunen de peuters gedurende de gehele periode dat zij de peuteropvang bezoeken. Om dit goed te kunnen doen is er een peutervolgsysteem. Op deze manier zijn de uitgangspunten voor elke peuter hetzelfde.  Rond het derde en vierde levensjaar wordt er gebruik gemaakt van een observatielijst "Sociaal-emotioneel functioneren" in combinatie met toetsten "taal voor peuters"en "rekenen voor peuters". Met vier jaar worden peuters door de pedagogisch medewerkers overgedragen aan de basisschool. Informatie over het volgen van ontwikkeling, registratie en overdracht staat beschreven in het protocol Observeren, registreren en overdracht

Lokale en centrale oudercommissie

Op alle peuteropvanglocaties is een lokale oudercommissie. Naast de gemeenschappelijke belangenbehartiging ouders (mede via centrale oudercommissie) helpt de lokale oudercommissie op vraag en aansturing van de pedagogisch medewerker met het uitvoeren van enkele praktische taken: bijvoorbeeld knutselactiviteiten, feesten, voorbereiden financiële acties, binnen en buiten schoonmaakactiviteiten, e.d.

De centrale oudercommissie (bestaande uit de voorzitters van de lokale oudercommissies) heeft ten doel binnen de kaders van de doelstellingen van de stichting de gemeenschappelijke belangen van ouders/verzorgers te behartigen en te vertegen­woordigen.

Bij het ontbreken van een oudercommissie willen wij invulling geven aan de medezeggenschap van ouders door middel van een alternatieve ouderraadpleging.

Voor inlichtingen en of belangstelling kunt u mailen naar info@peuterspeelzalengs.nl