Home | Beleid


Pedagogisch beleid

Uw kind gaat op ontdekkingsreis, kijkt u mee?

De peuteropvang is een plek waar uw peuter in een plezierige en veilige omgeving zichzelf en de wereld om zich heen kan ontdekken. Uw kind krijgt daarbij ondersteuning van een pedagogisch medewerker– zowel individueel als in groepsverband. Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat stemt het aanbod af op de specifieke behoefte van uw jonge kind. Want juist de verschillen in aard en ontwikkeling van kinderen motiveert ons om uw kind te laten bloeien.

Om richting en inspiratie te geven aan het werk van onze professionele pedagogisch medewerkers en vrijwilligers maken wij gebruik van een pedagogisch beleidsplan. In dit plan staat beschreven wat wij als stichting belangrijk vinden in de dagelijkse omgang met peuters en hun ouders. Wilt u meer lezen over onze visie? Lees dan het pedagogisch beleidsplan van Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat. 

 

Meldcode kindermishandeling

Stichting Peuterspeelzalen werkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, deze meldcode is sinds Wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2013) verplicht. Op de peuteropvang ligt de meldcode ter inzage.

Per 1 januari zijn het Advies- en Meldpunt en Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld opgegaan in Veilig Thuis. De werkwijze van Veilig Thuis kenmerkt zich door een integrale aanpak: één gezin, één plan. Iedereen kan met alle zorgen en vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling terecht bij één punt. 

 

Veiligheids en Gezondheidsbeleid

We willen dat alle locaties veilige en gezonde opvangplaatsten zijn. Ons voornaamste doel is om onze kinderen en onze medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke speel-, leef- en werkomgeving  te bieden. We willen kinderen beschermen tegen grote en leren omgaan met kleine risico's. Dit Algemene Veilgheids- en Gezondheidsbeleid in zekere zin op alle locaties van toepassing, vanwege locatieverschillen heeft elke locatie zijn eigen V en G beleidsplan.

 

Klachtenregeling

Wij hebben een intern klachtenreglment en maken een jaarlijks klachtenverslag. Wanneer dingen anders lopen dan u verwacht kunt u dit met direct betrokkene zo spoedig mogelijk bespreken. In de praktijk worden zo de meeste onduidelijkheden naar tevredenheid opgelost. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u gebruik maken van de interne of externe klachtenregeling. In de, op de locatie aanwezige, oudermap vind u een beschrijving over de werkwijze van de interne en externe klachtenregeling. Voor de externe klachtenregeling zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang http://www.degeschillencommissie.nl

 

Privacy policy

Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 

GGD inspectierapporten 

De rijksoverheid stelt aan peuteropvang kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, groepsgrootte en beroepskracht/vrijwilliger-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie.

De peuteropvang is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goed peuteropvangwerk. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of de locaties aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. De bevindingen van de inspecties staan beschreven in de inspectierapporten, deze zijn voor ouders inzichtelijk:
De Peuterhof-Bakhuizen 
't Plankje-Balk 
't Opstapke-Nijemirdum
De Lyste Skeakel-Oudega

Pjuttewille-Oudemirdum
't Kidelstientsje-Sloten
Hummelterp-Sondel